Przedszkole nr 43
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Rok oddania obiektu do użytku - 1984

Powierzchnia użytkowa obiektu - 2313 m²

 

Mienie placówki

Majątek Przedszkola nr 43 w Rybniku na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość netto
1. Środki trwałe 3 194 146,10 1 088 560,18 2 105 585,92
a) Grunty 121 552,00 0,00 121 552,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 973 257,12 1 021 352,38 1 951 904,74
c) Urządzenia techniczne i maszyny 40 933,99 20 828,72 20 105,27
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  58 402,99 46 379,08 12 023,91
2. Pozostałe środki trwałe 71 138,46 71 138,46 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 3 265 284,56 1 159 698,64 2 105 585,92

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 znajduje się pod linkiem:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,825e645c619b9e94214a57ce4576c36e,191


Data dodania: 2021-04-29 11:32
Autor: Joanna Kowol