Przedszkole nr 43 w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Rok oddania obiektu do użytku - 1984

Powierzchnia użytkowa obiektu - 2313 m²

 

Mienie placówki

Majątek Przedszkola nr 43 w Rybniku na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 3 194 146,10 1 251 231,17 1 942 914,93
a) Grunty 121 552,00 0,00 121 552,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 973 257,12 1 171 478,93 1 801 778,19
c) Urządzenia techniczne i maszyny 40 933,99 29 015,52 11 918,47
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  58 402,99 50 736,72 7 666,27
2. Pozostałe środki trwałe 77 598,88 77 598,88 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 3 271 744,98 1 328 830,05 1 942 914,93

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 znajduje się pod linkiem:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,cb947968cbc8805634a1ccc895010339,359


Data dodania: 2023-04-27 11:00
Autor: Joanna Kowol